Hvad er vigtigt for dig? Brugertilfredshedsundersøgelse 2021

De kommende uger spørger vi godt 6300 borgere, om de er tilfredse med den støtte og hjælp, de modtager fra Borgercenter Handicap. Borgernes feedback er et vigtigt element i borgercentrets udviklingsarbejde.

Hvert år spørger Socialforvaltningen i Københavns Kommune er stor gruppe borgere, hvad de mener om den hjælp og støtte, de modtager fra kommunen. Resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelsen skal bidrage til den løbende kvalitetsudvikling af forvaltningens indsatser. Herunder indsatser i Borgercenter Handicap.  

Tilfredshedsundersøgelsen bliver sendt direkte til godt 6300 repræsentativt udvalgte borgere, der er tilknyttet myndighedsområdet i Borgercenter Handicap, og som har modtaget en afgørelse inden for det sidste år. Undersøgelsen er allerede udsendt til repræsentativt udvalgte borgere fra centrets bo- og dagtilbudsområde.

Tilsammen repræsenterer de adspurgte derfor både borgere, der bor i egen bolig og borgere, der bor på et botilbud - og som har forskellige funktionsnedsættelser og aldre. Forældre til børn eller unge med handicap er også med i undersøgelsen.

Nogle spørgsmål stilles på tværs i hele Socialforvaltningen og andre spørgsmål er specifikke for Borgercenter Handicap. Der vil bl.a. blive spurgt til ens tilfredshed med Borgercenter Handicap, med sagsbehandlingen og til ens oplevelse af sammenhæng i den hjælp, man får. Borgere i bo- og dagtilbud, vil også blive spurgt ind til deres oplevelse af ensomhed og livskvalitet. 
 
De tilfældigt udvalgte borgere, der er tilknyttet myndighedsområdet, får tilsendt et spørgeskema i deres digitale postkasse. Borgere som er fritaget for digital post, vil få tilsendt en papirudgave med posten. Spørgeskemaet er helt anonymt, og svarene bliver gemt i et elektronisk spørgeskemasystem, der ikke kan føres tilbage til den, der har udfyldt det. Borgere fra byens botilbud eller dagtilbud har mulighed for at få hjælp til at udfylde spørgeskemaet, hvis de ønsker det. 

Borgernes feedback er vigtig

Borgercenter Handicap bruger svarene fra borgerne til at få vigtig viden til det videre udviklingsarbejde på tværs af myndighedsområdet og bo- og dagtilbudsområdet i centret. Det giver både en temperaturmåling på, hvordan borgerne oplever kontakten med centret og den støtte, de modtager. Det giver også et fingerpeg om, hvor der evt. kan være behov for at justere i indsatserne. Borgernes feedback vil derfor blive brugt i arbejdet med at udvikle de bedst mulige løsninger for borgerne.

Resultaterne, som kommer til at indgå i Borgercenter Handicaps udviklingsplaner, bliver politisk behandlet i Socialudvalget i starten af det nye år.

Hvis du har spørgsmål til brugertilfredshedsundersøgelsen eller spørgeskemaet på handicapområdet, kan du sende os en mail til S115 @ kk.dk