Københavns Kommunes logo

Projekt- og udviklingsenheden TeamOP

Team Of People (TeamOP) er en projekt- og udviklingsenhed forankret i Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse. Formålet er at igangsætte beskæftigelsesrettede indsatser, som er individuel tilrettelagt.

Alle aktiviteterne er baseret på at understøtte den enkelte borgers ønsker og potentiale til at mestre et selvstændigt liv og opbygge en arbejdsidentitet. Arbejdspladsen er konstrueret til at rumme udsatte borgere i praktik og sætte praktikanternes ressourcer i spil både i aktiviteter, men også i samspillet med hinanden.

De ansatte i TeamOP har relevant faglig indsigt og kan gennem praktikforløb fastholde, tilrettelægge og skabe varige forandringer hos udsatte borgere i praktik. Indsatserne er individuelt tilpasset og fælles for dem alle er, at de er aktivitets- og projektorienterede. Der er med andre ord ikke langt fra tanke til handling og indsatser bærer præg af en stor fleksibilitet med løbende justeringer, så indsatserne hele tiden matcher borgernes aktuelle ønsker og potentialer bedst muligt. Den aktivitetsbaserede tilgang giver TeamOP mulighed for at observere og iagttage praktikanternes ressourcer, og samtidigt opleve deres alsidighed. Kendskabet til den enkelte skaber forudsætningerne for at praktikkerne bliver succesoplevelser og borgerne i praktik bliver motiveret til at ville mere. Arbejdsfællesskabet, arbejdskultur og arbejdsidentitet vægtes højt i alle aktiviteter for at styrke borgerne i praktik og svarer bedst muligt til det ordinære arbejdsmarked.    

I TeamOP arbejdes der med 3 primære beskæftigelsesrettede spor:

  • Det pædagogiske og aktivitetsbaserede område
  • Bæredygtig by - f.eks. øge biodiversiteten i lokalområdet mm.
  • It-, medie- og appværksted

De tre grupper af borgere i praktikforløb i TeamOP

Gruppe 1: BCH-borgere i praktik:

Borgere der bor på § 107-tilbud, er hjemmeboende eller bor i egne lejligheder. De har en sag i både BIF og SOF, men kan på nuværende tidspunkt ikke indgå i det ordinære uddannelsessystem eller arbejdsmarkedet. Dette er særligt unge borgere med autisme i alderen 18-30 år. Borgere der har fået bevilliget mentorstøtte gennem Beskæftigelses- og Intergrationsforvaltningen (BIF).

Gruppe 2: Andre borgere:

Borgere der kommer i praktikforløb, som bliver henvist fra jobcenteret. Borgerne har haft længere perioder med ledighed og oftest også andre sociale, psykiske og/eller fysiske problematikker. Borgerne vil gerne afprøve kræfter indenfor de 3 spor. Borgerne er bevilliget mentorstøtte gennem BIF og er i alderen 18-65 år.

Gruppe 3: Virksomhedspraktikanter og job med løntilskud:

Praktikanter og løntilskudsmedarbejdere der ikke er i mentorstøttede forløb, men i praktik eller ansat tidsbegrænset på almindelige vilkår. Disse borgere finder selv frem til TeamOP gennem omtale, henvises fra netværk i BIF, internt i kommunen eller på baggrund af praktikopslag i Erhvervshuset. Oftest mere ressourcestærke praktikanter, der med beskæftigelseskoordinatorernes hjælp bidrager med ressourcer og energi til TeamOP samt understøtter intern drift eller udvikling af projekter.

De tre forskellige grupper af borgere og bredden herimellem styrker læringen blandt borgerne i praktik. Da de oftest bliver teamet op med andre, så de kan lære af hinanden, være hinandens rollemodeller. Hvilket øger den personliglige udvikling f.eks. når de oplever, at de kan bidrage med viden, forståelse, kompetencer mv.

HVORDAN KOMMER JEG I KONTAKT MED JER?

Henrik Anker

Beskæftigelseskoordinator