Kvisten - børn med autisme 0-18 år

Kvisten er et aflastningstilbud for børn og unge mellem 0-18 år, der primært har autisme.

På Kvisten er børnenes/ de unges funktionsniveau varierende. Nogle har et verbalt sprog og er i høj grad selvhjulpne, mens andre har et væsentligt lavere funktionsniveau og kræver støtte til alle dele af hverdagen.   

Pædagogik på Kvisten

Kvistens børn og unge har behov for en struktureret og forudsigelig hverdag. Vi arbejder vi ud fra en visuelt baseret tilgang såsom TEACCH  (Treatment and Education of Autistic and related Communications Handicapped Children), som er en struktureret specialpædagogisk tilgang, hvor barnets/den unges dag hele tiden struktureres, så den er forudsigelig og tydelig. Vi arbejder også med PECS - et visuelt kommunikationssystem, der bygger på udveksling af billeder til at opnå ønskede mål og opfylde forskellige behov, konkreter - symboler, der bruges til at kommunikere ønsket om en bestemt handling og Tegn Til Tale.

Børnenes/de unges behov er individuelle, og vi tilrettelægger hverdagen ud fra de enkelte børnegrupper under hensyntagen til deres individuelle behov.

Vi arbejder ud fra en systemisk tilgang, hvor vi hele tiden bestræber os på at have et tæt samarbejde med familie og netværk for at sikre barnet/den unge en så helhedsorienteret indsats som muligt.

Sundhedsfagligt

Vi har stort fokus på det sundhedsfaglige arbejde, da det er afgørende for barnets/den unges velbefindende, at vi tager hånd om de helbredsmæssige udfordringer, der måtte være. Vi har ansat en sygeplejerske, der står for den overordnede medicinhåndtering samt sparring til det pædagogiske personale i forbindelse med helbredsmæssige spørgsmål.

Hvis et barn bliver syg under ophold i Kvisten, orienterer vi forældrene og laver en aftale i forhold til plejen af barnet.

Dagligdagen på Kvisten

På Kvisten har vi plads til ni børn/unge ad gangen.

Børnene/de unge har eget værelse, når de er på Kvisten, hvilket er en vigtig del af at skabe forudsigelig i aflastningen. Der er i løbet af ugen flere børn, der skiftes til at benytte værelserne, men vi bestræber os på at værelserne alligevel har personlige kendetegn i form af personlige legeting m.v. Barnet har mulighed for at have personlige ting liggende på en hylde i et aflåst skab på værelset.

På Kvisten er aktiviteterne tilpasset de enkelte børnegrupper. Vi laver fx dans og rytmik, spiller boldspil, går på legepladsen eller laver andre aktiviteter, der stimulerer sanserne. Vi tager også på ture ud af huset, fx på ture i det grønne eller går på museum.

En typisk dag på Kvisten

Børnene/de unge ankommer i hverdagen fra kl. 15.00 direkte fra deres dag-eller skoletilbud. Det er forældrenes og dag- og skoletilbuddets ansvar at organisere kørsel til og fra aflastningen.

Eftermiddagen og aftenen i aflastningen er tilpasset, at børnene kommer direkte fra et dag- eller skoletilbud og vil ofte minde meget om en almindelig hverdagsaften i familien. Ved ankomsten tilbyder vi mad og drikke efter aftale med forældrene. Herefter er der aktiviteter – individuelt eller i grupper – såsom rytmik, gåtur, leg i gymnastiksal, TV/pc m.v.

Kl. 17.30 spiser vi aftensmad. Vi serverer altid hjemmelavet og varieret kost. 

Efter aftensmaden vil der igen være aktiviteter, bad, historielæsning, lektielæsning m.m. frem til sengetid.

Næste morgen får børnene/de unge bad efter behov og tøj på samt morgenmad. Senest kl. 8.30 sender vi børnene/de unge af sted til deres dag- og skoletilbud.

Weekend på Kvisten

I weekenden er der mulighed for lidt længere ture ud af huset samt aktiviteter i løbet af dagen - både individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter.

Fysiske rammer
Kvistens fysiske faciliteter er inddelt  med ni børneværelser, tre

spisestuer/fællesrum, tre badeværelser, et sanserum, et aktivitetsrum, et lille anretterkøkken samt en gymnastiksal.

Vi har en stor handicapvenlig legeplads, med gynger, klatretårn, trampolin, sandkasse og hængekøjer.

Delvist skærmet afdeling

Derudover har Kvisten en delvist skærmet afdeling med eget bad/toilet, fællesstue og anretterkøkken. Den skærmede afdeling har tre børneværelser. Afdelingen er tiltænkt børn/unge, der har særlige udfordringer, som gør det vanskeligt at indgå i resten af børnegruppen under aflastningsopholdet.

Ligesom i de øvrige børnegrupper vil vi træne børnene i at indgå i sociale sammenhænge, men for denne specifikke børnegruppe er det med henblik på en langsommere inklusionsproces, hvor fællesaktiviteter foregår i kortere intervaller.

Personale på Kvisten

Medarbejderne på Kvisten arbejder i to teams med fem faste medarbejdere på hvert team. Til hvert team er der tilknyttet omkring 18 børn.

Det ene team arbejder primært mandag og tirsdag aften samt weekender i ulige uger, og omvendt arbejder det andet team primært onsdag og torsdag samt weekender i lige uger.

Kvistens personale består af følgende faggrupper: Pædagoger, pædagogmedhjælpere,  og en sygeplejerske. Der er en høj grad af tværfagligt samarbejde faggrupperne imellem.

Familierne tildeles én kontaktperson, der fungerer som den primære tovholder på kontakten til netværket samt koordinering af indsatsen omkring barnet/den unge. Det resterende personaleteam fungerer som sekundære kontaktpersoner, der har et indgående kendskab til barnets/den unges behov i hverdagen.

Opstart på Kvisten

Hvis I ønsker om søge om en plads på Kvisten, skal du og dit barn først igennem en visitationsproces, hvor jeres behov for aflastning bliver vurderet.

Når dit barn får tilbudt plads på Kvisten, foregår opstarten sådan: 

I får tilbud om rundvisning på Kvisten inden opstart, hvor I møder afdelingslederen og hører om de overordnede rammer for aflastning i Kvisten.

I laver en aftale med afdelingslederen og teampersonalet om et indskrivningsmøde, hvor dit barns behov beskrives, og hvor I laver praktiske aftaler og planlægger opstartsforløbet for dit barn.

Opstart i aflastning: Når dit barn starter i aflastningen, er det et krav fra Kvistens side, at du som forælder er til stede i opstartsfasen. På den måde sikrer vi en tryg opstart, hvor du kan dele din viden og erfaringer om dit barns behov og signaler.

Kontakt Kvisten

Skovhusene - Kvisten

Hans Knudsens Plads 3D

2100 København Ø