Fagligt Indsatsteam står klar til at understøtte i komplekse sager

I Borgercenter Handicap rykker et højtspecialiseret tværfagligt indsatsteam ud til komplekse sager på dag- og botilbud for voksne. Lokalt viser indsatsen øget trivsel hos borgerne og en styrket fælles faglig tilgang blandt personalet.
Fotograf
Kathrine Schmidt Jensen

”Vi er rigtig glade for at se, at Det Faglige Indsatsteam gør en positiv forskel for borgere og medarbejdere i de særligt komplekse sager,” siger Lea Pallesen, projektleder for De Rette Tilbud, hvor Indsatsteamet er forankret.

”Hele ideen med Indsatsteamet var netop at bidrage til den faglige udvikling på tilbuddene, så fagligheden derude matcher den målgruppeændring, som vi ser,” fortæller hun.

Konsulenterne i indsatsteamet repræsenter en bred faglighed indenfor både det social- og sundhedsfaglige område. Deres viden om både autisme, hjerneskade, udviklingshæmning og psykiatri muliggør, at de kan løse opgaver på tværs af målgrupper. 

Ergoterapeut Rikke Verner Larsen og audiologopæd Trine Thyrsted Klinkby er to af de i alt 6 udgående konsulenter i Det Faglige Indsatsteam.
Fotograf
Kathrine Schmidt Jensen

Et fælles refleksivt rum

Rikke Verner Larsen og Trine Thyrsted Klinkby er to af de i alt 6 udgående konsulenter i Det Faglige Indsatsteam. For nyligt var de to koblet på sag i CAS 2, hvor en borger viste tiltagende udadreagerende adfærd. 

”En stor del af vores arbejde går på at facilitere et refleksivt rum for personalet. Vi er sammen med dem undersøgende på problematikken, og vi afprøver i fællesskab mulige løsninger,” fortæller Trine Thyrsted Klinkby, der tidligere har arbejdet som VISO-konsulent. 

Personalet i CAS 2 var endt i en fastlåst situation i forhold til en borgers adfærd, der på den ene side afviste sin dagsstruktur, men heller ikke profiterede af en friere form. De efterspurgte derfor hjælp til nye handlemuligheder.

”Personalet er blevet udfordret i at afprøve nye kontaktmuligheder ift. kommunikation og interaktion, og de er blevet inspireret til flere aktiviteter med borger. Jeg oplever, at de er blevet positivt forstyrret i deres syn på borger. De har fået et nyt fælles syn på, hvem borger er, og hvad der er borgers indre logik, ” siger Trine Thyrsted Klinkby. 

Den konklusion kan afdelingsleder i CAS 2, Pia-Marlene Önen nikke genkendende til.

”Forløbet har været med til at skabe et fælles og mere nuanceret syn på borger. Personalet har nu en enighed i tilgangen til borger, og er påbegyndt arbejdet med en ny struktur med en nysgerrighed og tro på, at de er på rette vej,” fortæller hun.

Sanseprofil gav tryghed

På botilbuddet Ny Ellebjerg har de også benyttet sig af Indsatsteamets faglige understøttelse.

Her byggede en stor del af indsatsen på den sanseprofil, som konsulent Rikke Verner Larsen indledningsvis udarbejdede i en sag, hvor en borger oplevede at få epilepsilignende kramper, så mange gange i løbet af dagen, at borger var yderst begrænset i dagligdagen. 

”Det viste sig, at ved at stimulere borgers taktile- og muskel-led-sans og øge borgers kropsbevidsthed faldt borger mere til ro og kramperne blev færre. Hvor hypotesen hele tiden var gået på, at borger skulle skærmes for stimuli ved hjælp af pauser, viste profilen tværtimod, at borger havde behov for at blive tilbudt bestemte sanseinput også i pauserne. Jeg tror, at sanseprofilen var med til at gøre det mere trygt for personalet at prøve tiltag af,” siger Rikke Verner Larsen 

Bianca Vad Andersen, der er pædagog på Ny Ellebjerg, oplevede, at det var både interessant og givende at få sparring fra Indsatsteamet.

"Vi har fået en mere forudsigelig og ensartet tilgang i forhold til borger, når det gælder omsorg og sansestimuli. Borger slapper nu mere af i sanserne når h*n holder de pauser, der nu er en fælles tilgang til, og borgeren er blevet lettere at guide ift. hvile, siger hun og fortæller desuden, at en af anbefalinger fra Indsatsteamet var at afprøve en tyngdedyne på borger. Den viste sig at have en god virkning, og tilbuddet endte derfor med at indkøbe den efterfølgende. 

Kompleksiteten i sagerne fortsætter

Alt tyder på, at behovet for faglig sparring stiger i Borgercenter Handicap i takt med, at antallet af komplekse borgersager også stiger. Det mener Christian Bach Birkshøj, der er centerchef i Center for Autisme og Specialpædagogik og projektansvarlig i Rette Tilbud.

”Der er brug for, at vi her i BCH har tilgængelige faglige ressourcer tæt på, der kender organisationen og som hurtigt kan rykke ud til sparring på botilbuddene, så hverken borgere eller medarbejdere skal vente for længe på hjælp til en løsning og så situationen ikke forværres yderligere,” siger han.

Rekvirering af faglig understøttelse fra Det faglige indsatsteam

Ønsker I at vide mere om Det Faglige Indsatsteam og muligheden for faglig understøttelse, så kontakt projektkoordinator, Mathilde Flindt Christensen, rv2c@kk.dk.

De Rette Tilbud

De Rette Tilbud er et program under BCH’s omstillingsplan. Hvis I ønsker at vide mere om projekterne under De Rette Tilbud, så kontakt projektleder Lea Pallesen, iu8a@kk.dk  
 

Konsulenter i det faglige indsatsteam

Trine Thyrsted Klinkby

Audiologopæd med efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi samt coaching. Speciale i bl.a. kommunikationsvanskeligheder samt senhjerneskade. Tilbyder blandt andet sagssupervision med udgangspunkt i neuroaffektive analyser og sagssupervision ift. kommunikation med beboere med kommunikationshandicaps. Tilbyder også forløb med afdelinger mhp. at øge beboernes mulighed for at være i samspil med omverdenen samt kurser i tegn-til-tale.

Sabrina Petersen

Socialpædagog med diplomuddannelse i neuropædagogik og neuropsykologi. Certificeret sanseterapeutisk behandler og tilbyder her bl.a. introduktion til personalet i sanseterapeutisk (pædagogisk) massage. Har indgående viden ift. brugen af snoezelrum og etablering af sanserum, både i fællesarealer og borgerboliger. Kan vejlede personalet i meningsfulde hverdagsaktiviteter for borger, der øger trivsel samt foretage neuroaffektiv analyse som fundament for blandt andet et individuelt tilrettelagt sanseprogram. 

Rikke Verner Larsen

Ergoterapeut med speciale indenfor socialpsykiatrien. Arbejder med sanseintegration og er certificeret i at udarbejde sanseprofiler. Tilbyder blandt andet sagssupervision af borgere med socialfaglige problematikker og sparring ift. forbedret dagsstruktur med fokus på aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. 

Drazen Matkovic

Sygeplejerske med speciale indenfor erhvervet hjerneskade. Har erfaring med komplekse borgerforløb, både somatisk og psykiatrisk. Tilbyder blandt andet sagssupervision på de sundhedsfaglige fokusområder i Domus, borgersupervision samt afdækning og anbefalinger til den sundhedsfaglige praksis på tilbuddet. 

Shiva Coley

Indretningsdesigner med specialisering i indretning af fælles- og servicearealer samt indretning af boliger på botilbud, hvor borger er i mistrivsel. Arbejder med indretning med afsæt i en miljøterapeutisk tilgang med fokus på bl.a. wayfinding, farvepsykologi og naturintegration. Indtænker omsorgsbegrebet i indretningen ud fra den overbevisning, at man også mærker omsorg gennem sine fysiske omgivelser og dermed også selv drager mere omsorg for det man omgives af/med.