Visitation til tilbud til børn med handicap

Hvis du ønsker at søge om en plads i et af tilbuddene, skal du og dit barn først igennem en visitationsproces, hvor jeres behov for aflastning eller døgnanbringelse bliver vurderet.

Hvis du vil søge om en plads i en af vores institutioner, skal du og dit barn først igennem en visitationsproces, hvor jeres behov for døgnanbringelse eller aflastning bliver vurderet. Det er børne- og ungerådgiveren i din hjemkommune, der i sidste ende træffer afgørelse om jeres familie har behov for at jeres barn får tilbud en plads. Du kan læse mere om selve processen herunder.

Det er vigtigt for os i Københavns Kommune, at vi får matchet børn og institution ordentligt, så vi sikrer, at hvert barn bliver placeret på den institution, der bedst kan opfylde barnets behov. Det betyder også, at der ligger meget arbejde og mange overvejelser i processen, og det at få et barn indskrevet på en af vores institutioner er derfor en meget anderledes proces end man måske kender fra andre institutioner.

I forbindelse med visitation til døgninstitution eller aflastning er det børne- og ungerådgivere og andre fagfolk fra kommunen, der står for det praktiske, og du behøver derfor som forælder ikke kende processen indgående. Alligevel ved vi, at det at indskrive sit barn er en stor ting, som ofte er resultatet af lang tids overvejelser og måske også bekymringer. Derfor har vi nedenfor beskrevet processen fra start til slut, så du forhåbentlig føler dig mere tryg i processen. Hvis du har spørgsmål angående visitationen, er du også velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

Den nedenstående beskrivelse henvender sig primært til forældre, og vi omtaler konsekvent den, der skal indskrives som ”barnet”. Dog har vi også tilbud for unge i alderen 15-23, og hvis du er en af dem, så kan du læse mere længere nede på siden, hvor vi specificerer, hvordan processen adskiller sig for dig, som er ung og selv vil være aktivt involveret i processen.

Spørgsmål og svar om visitation af børn og unge

Vis alle

Hvordan foregår en visitationsproces til døgntilbud, skridt for skridt?

I Københavns Kommune er det myndighedsdelen i Borgercenter Handicap, der visiterer til vores institutioner. Det vil sige, at du først og fremmest skal henvende dig til din børne- og ungerådgiver med dit ønske. Børne- og ungerådgiveren beslutter herefter, om der skal foretages en børnefaglig undersøgelse, som afdækker jeres familiesituation og jeres specifikke behov. Hvis undersøgelsen peger på, at en døgnanbringelse eller en aflastningsplads, vil være den rette støtte for jer, og myndighed herefter træffer afgørelse om, at der skal tilbydes en døgn- eller aflastningsplads, indledes visitationsprocessen.

Næste skridt i processen er, at børne- og ungerådgiveren udarbejder en officiel henvendelse, som bl.a. skal indeholde:

  • En beskrivelse af barnets behov, for eksempel en kopi af den børnefaglige undersøgelse
  • Relevante udtalelser fra skole, læge og evt. andre fagpersoner, der har været inde over barnet/den unge
  • Hvilken af vores institutioner, I umiddelbart tænker er den relevante for barnet
  • Forældres tilladelse til, at vi fra Center for Børn med Handicap må foretage et observationsbesøg.

Henvendelsen sendes til den visitationsansvarlige i Borgercenter Handicap, som screener den og tjekker, at relevante bilag og oplysninger er inkluderet. Herefter bliver henvendelsen sendt til socialfaglige konsulenter i borgercentret som læser jeres henvendelse grundigt og ud fra denne vurderer, hvilken af institutionerne, der vil kunne yde den bedste hjælp og støtte til barnet.

Hurtigst muligt herefter foretages et observationsbesøg, hvor en repræsentant fra institutionen deltager for at sikre, at man kan leve op til barnets ønsker og behov.
Hvis man vurderer, at der er et godt match mellem barn og institution, beslutter institutionen, hvilken afdeling barnet vil passe bedst til, om der er en ledig plads på denne afdeling, og hvornår barnet vil kunne starte på institutionen.

Næste skridt i processen er, at du som forælder bliver inviteret på besøg hos institutionen. Det er vigtigt, at du føler dig tryg ved at lade dit barn flytte ind, at du får mulighed for at se stedet inden indflytning, og at du bliver inviteret til en åben og tryg dialog, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål og lufte eventuelle bekymringer samt møde de medarbejdere, der skal stå for dit barns daglige pasning og støtte. Det er også ved dette møde, at vi aftaler en endelig indflytningsdato for barnet, da det er vigtigt, at denne dato også passer jer, så indflytningsprocessen bliver rar og rolig for alle parter.

Ved indflytning vil både forældre og barnet selv blive inddraget i indretning af værelse og taget med på råd i forhold til, hvordan vi bedst muligt tager imod jeres barn.

Den første tid barnet er anbragt har vi fokus på at lære hinanden at kende og på at skabe en god dialog og et tillidsbånd præget af åbenhed og klar kommunikation. Efter 3 måneder laver børne- og ungerådgiveren en opfølgning for at sikre, at processen er gået godt, at barnet er faldet godt til, og at du som forælder ligeledes oplever, at dit barn er i trygge hænder.

Hvad er et observationsbesøg, og hvorfor er det vigtigt?

Ved et observationsbesøg kommer en repræsentant fra Københavns Kommune på besøg og ser barnet i den dagligdag, barnet indgår i. Ofte vil en observation foregå mens barnet er i skole eller på dagtilbud. Barnet bliver ikke testet eller prøvet af, men blot observeret, så vi selv kan se, hvilke behov barnet har og få indblik i, hvilket menneske, vi har med at gøre.

Observationen er en vigtig del af visitationsprocessen, da et barn ikke kan beskrives fyldestgørende på papir. Vi sætter i Københavns Kommune stor vægt på, at vi arbejder med hele mennesker og ikke bare diagnoser, samt at barnet ikke kun er forældrenes, men også er sit eget, og vi skal derfor have lov til at se og opleve barnet være sig selv, så vi er sikre på, at vi får placeret vedkommende på den rigtige institution og så vi sikrer den rette støtte fra start af. Dertil kan observationsbesøget give os et vigtigt indblik i unikke ting, som fx, hvad barnet særligt godt kan lide, og hvad barnet ikke bryder sig om.

Hvad er forskellen på visitationsprocessen for dagtilbud og aflastningstilbud?

Aflastningstilbud er for børn eller unge, hvor børne- og ungerådgiveren har truffet afgørelse om, at familien har brug for at blive aflastet i hverdagen. På aflastningstilbud får børn og unge mulighed for at være sammen med ligesindede og få nye venner og oplevelser i strukturerede og tilpassede rammer. Når man er tilknyttet en aflastningsenhed, får man tildelt en fast ugedag, og weekend i et fast rul, hvor man kan komme i aflastning. Man kommer som oftest i aflastning lige fra skole, og overnatter til dagen efter, hvor man tager i skole som man plejer. Det fastlagte aflastningsrul har den fordel, at barnet kender de andre børn, der også kommer i aflastning samme dag hver uge, og barnet kan få et fast værelse. Det vil sige, at hvis du fx er i aflastning mandag, så får du altid det samme værelse, så det bliver dit værelse. Men de andre ugedage bliver det brugt af andre børn og unge.

I forbindelse med at få en plads på et aflastningstilbud, gennemgår man en visitationsproces, som minder meget om den for døgntilbud, som er beskrevet ovenfor. Men hvor vi for døgntilbud skal finde den institution og afdeling, som passer, skal vi ved visitation til aflastning også finde det hold, der vil passe bedst. Det vil sige, at vi i visitationsprocessen også ser på, hvordan barnet eller den unge matcher med gruppen af børn og unge der er i aflastning på de forskellige ugedage, for at sikre, at det at være i aflastning bliver en god oplevelse for barnet.

Fordi det handler om at finde en dag, hvor gruppens sammensætning passer, er det et større puslespil, der skal gå op i forbindelse med visitation af nye børn og unge. Derfor skal man også overholde sin dag, og man kan fx ikke komme en tirsdag, når man er vant til at komme på mandage.

Når vi har fundet et match, fortsætter processen som beskrevet for døgntilbud ovenfor.

Hvad med mig, der er ung og gerne vil være en aktiv del af processen?

Hvis du er 15 eller derover har du nogle særlige muligheder og rettigheder i forbindelse med visitationsprocessen. Hvis du har lyst, kan du blive inddraget løbende i hele processen, og din børne- og ungerådgivere og forældre skal lytte til dig og respektere dine holdninger. Det står i FN’s børnekonvention, og den gør vi meget ud af at overholde.

At du har ret til at blive inddraget og lyttet til betyder ikke, at du kan bestemme det hele, eller at du kan klare processen udenom dine forældre. Dine forældre skal stadig involveres så længe du er under 18, men du kan fx kræve, at din børne- og ungerådgiver også inviterer dig med til møder, og du kan også selv kontakte os i kommunen, hvis du har spørgsmål om processen eller om nogle af institutionerne, du kan blive visiteret til.

Du har mulighed for at give udtryk for, hvis der er en særlig institution, du helst vil tilknyttes, men i sidste ende ligger beslutningen stadig hos børne- og ungerådgiver og de faglige eksperter i kommunen. Du kan læse mere nedenfor under spørgsmålet ”Kan jeg som forælder selv bestemme, hvilken institution mit barn flytter ind på?”

Kan jeg som forælder selv bestemme, hvilken institution mit barn flytter ind på?

Som forælder – og barn eller ung – har man mulighed for at ønske en særlig institution. Dette ønske vil vi i Københavns Kommune naturligvis forholde os til i processen, men i sidste ende er det en beslutning der træffes af os i kommunen i samarbejde med børne- og ungerådgiveren. 

I valget af tilbud vurderer vi, hvilken institution, der vil være den bedste for barnet ud fra en faglig vurdering af barnets behov og institutionens muligheder for at opfylde disse. Den afgørende faktor vil derfor altid være, hvor barnet vil kunne få den bedste støtte og bedst muligt få opfyldt sine behov – sociale såvel som sundhedsfaglige og psykiske.