Forælder til et barn med handicap

Som forældre til et barn eller ung med et handicap har familien mulighed for at få vejledning og støtte fra kommunen, så I kan leve et så almindeligt liv som muligt.

Den støtte, I kan søge om, kan for eksempel være: 

  • Hjælpemidler og boligændringer
  • Økonomisk kompensation
  • Andre former for støtte

Hjælpemidler og boligændringer

Jeres barn kan på grund af sit handicap have brug for et hjælpemiddel, eller at der bliver lavet ændringer af hjemmet. Hjælpemidlet kan være et personligt hjælpemiddel, som for eksempel en protese, et teknisk hjælpemiddel, som for eksempel en badestol, eller et forbrugsgode, som for eksempel en elevationsseng, der kan være med til at kompensere for barnets handicap.

Det er vigtigt, at I ikke selv anskaffer et hjælpemiddel til jeres barn, før I har fået en bevilling fra os. I kan risikere, at vi ikke dækker udgiften.

Læs mere i Hjælpemiddelbekendtgørelsens paragraf 3

Økonomisk kompensation

I har som forældre forskellige muligheder for at søge støtte til dækning af særlige økonomiske udgifter i forbindelse med dit barns handicap.
I kan søge, hvis jeres barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at jeres barn bor hjemme og er under 18 år.  

Borgercenter Handicap følger op på bevillinger af økonomisk kompensation en gang om året. Opfølgningen foregår ved, at vi enten ringer til jer, eller I bliver indkaldt til en personlig samtale.

Andre former for støtte

Andre former for støtte kan fx være aflastning uden for hjemmet, støtte i hjemmet eller en kontaktperson (for unge). De kaldes også forebyggende foranstaltninger.

Borgercenter Handicap tilbyder også dagbehandling, familiebehandling og psykologstøtte til familier med et handicappet barn. Familiebehandling kan være en hjælp til at tackle udfordringer i familien. 

Læs mere om støtte, hjælpemidler og ydelser på Københavns Kommunes hjemmeside kk.dk

Børnefaglig undersøgelse

Der kan være flere årsager til, at I er bekymrede for jeres barns udvikling og derfor gerne vil have jeres barn undersøgt. Det kan være, hvis jeres barn ikke udvikler sig alderssvarende, eller hvis I er bekymrede for jeres barns udvikling og adfærd og derfor kontakter Borgercenter Handicap.

Hvis vi efter jeres henvendelse vurderer, at jeres barn har brug for særlig støtte, sætter vi en børnefaglig undersøgelse i gang. Undersøgelsen skal sikre, at jeres barn og resten af familien får den støtte, der er brug for.

En afdækning/ børnefaglig undersøgelse er en undersøgelse, som kan sætte fokus på en eller flere af følgende områder: Udvikling og adfærd, familie, skole, sundhed, fritid, venskaber og andre relevante forhold.

Der gælder ikke en tidsfrist på, hvornår vi skal have afsluttet en afdækning, men en børnefaglig undersøgelse tager normalt tre-fire måneder at udarbejde.  

Vi laver altid en børnefaglig undersøgelse, hvis I som forældre søger om:

Kontaktperson, dagbehandling eller andre støttende indsatser: 

  • Aflastning i hjemmet
  • Aflastning uden for hjemmet
  • Anbringelse uden for hjemmet

Det er en børne- og ungerådgiver fra Borgercenter Handicap, der laver afdækningen/undersøgelsen. Børne-og ungerådgiveren taler med barnet og jer som forældre og indhenter oplysninger fra skole, dagtilbud, læge, sundhedsplejerske, psykolog, offentlige myndigheder og andre relevante parter.

Afdækningen/ undersøgelsen kan munde ud i én af følgende konklusioner: 

  • Der er ikke grundlag for anbringelse eller støttende indsatser
  • Der er grundlag for støttende indsatser, fx kontaktperson, dagbehandling mv.
  • Der er grundlag for anbringelse uden for hjemmet

Vær opmærksom på, at hvis det bliver vurderet, at der kan være behov for en anbringelse, så vil der altid blive udarbejdet en børnefaglig undersøgelse.

Hvis undersøgelsen viser, at der er brug for at igangsætte støttende indsatser eller grundlag for at anbringe barnet uden for hjemmet, samarbejder børne- og ungerådgiveren med jer som familie om at opstille en række mål for, hvad der skal ske i fremtiden.

Læs mere om den børnefaglige undersøgelse i barnets lov § 20 

Kontakt

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N