Fra ung til voksen

Når en ung med funktionsnedsættelse fylder 18 år, er der mange ting at tage stilling til. I skal bl.a. forholde jer til spørgsmål om den unges fremtidige forsørgelse, bolig, beskæftigelse og uddannelse.

Der sker også en række ændringer i tilbud fra kommunen, fordi den unge:

  • bliver personlig myndig
  • får eget forsørgelsesgrundlag
  • overgår til voksenbestemmelserne i lovgivningen

Forandringer for forældrene

Når den unge fylder 18 år, bliver serviceydelser rettet direkte mod den unge. Den støtte, som forældre hidtil har kunnet modtage, stopper derfor helt. Det gælder fx dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Støtten rettes direkte mod den unge

Hvis den unge stadig har behov for dækning af merudgifter, hjælpemidler eller anden støtte, er det nu den unge selv, der skal søge om det. Den unge kan dog give fuldmagt til, at forældre eller pårørende søger på hendes eller hans vegne. Vær opmærksom på, at den unge kan søge om dækning af merudgifter tre måneder før, han eller hun fylder 18 år. 

Efterværn

Der er mulighed for at enkelte foranstaltninger kan forlænges, efter barnet er fyldt 18 år. Det hedder efterværn efter servicelovens paragraf 76 og kan gives i form af fortsat anbringelse eller en fast kontaktperson. 

Orienteringsmøder

To gange om året  inviterer vi til orienteringsmøder om overgangen til voksenlivet. Her kan forældre, unge og pårørende til unge med nedsat funktionsevne høre om muligheder for hjælp og støtte. På møderne deltager repræsentanter fra forskellige forvaltninger i kommunen med viden om alt fra job, uddannelse og beskæftigelse til hjælp i hjemmet, forsørgelse med mere.

Møderne bliver annonceret her på hjemmesiden.

Overvejelser, før den unge fylder 18 år

Vis alle

Værgemål

Hvis jeres barn ikke kan tage vare på sig selv på grund af sin funktionsnedsættelse, kan I søge om værgemål. En værge kan træffe de nødvendige beslutninger på vegne af den unge. Fx beslutninger om økonomi eller personlige forhold. Værgemålet kan også begrænses til enkelte forhold, fx en flytning. Du kan sende en ansøgning til Statsforvaltningen i Hovedstaden.

Hvis du som forælder ikke søger om at blive personlig værge, skal den unge give samtykke til, at du kan varetage hans eller hendes sager i kommunen. Et samtykke skal være så specifikt som muligt for at være juridisk gældende. I kan derfor godt blive bedt om samtykke flere gange.

Find ansøgningsskemaet til værgemål på familieretshuset.dk

Hjælp i hjemmet

Hvis den unge har behov for støtte af socialpædagogisk karakter, fx hvis den unge har en hjerneskade eller en psykisk funktionsnedsættelse, kan I søge om bostøtte.

Bostøtte kan for eksempel være en hjemmevejleder, der løbende besøger den unge på bopælen og arbejde med udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder.

Læs om bostøtte på kk.dk

Hvis den unge har behov for støtte af fysisk karakter, kan du og den unge søge om hjælp via socialforvaltningens hjemmepleje, fx hjælp til personlig pleje eller rengøring i hjemmet. Den unge kan herunder søge om selvvalgt hjemmepleje. Du kan som forælder til en ung med behov for hjælp til personlig pleje ansøge om at blive ansat til at varetage denne opgave. Du kan også  søge om afløsning i hjemmet via hjemmeplejen. 

Læs om Den Sociale Hjemmepleje på kk.dk

Personlig hjælp uden for hjemmet

Hvis den unge har et større behov for fysisk hjælp uden for hjemmet vil det være relevant at tage stilling til, om han eller hun er berettiget til en BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance) eller en ledsageordning. 

Læs om BPA på kk.dk

Læs om ledsageordningen på kk.dk

 

Bolig

Når ønsket om at flytte hjemmefra melder sig, skal den unge som udgangspunkt selv finde en bolig, hvis han eller hun har behov for en almindelig bolig med eller uden handicapvenlige forhold.

Hvis den unge har behov for personstøtte (fysisk eller pædagogisk) i dagligdagen kan botilbud være en mulighed. Her er det en god idé at søge i god tid, da der kan være lang ventetid på det rette tilbud. 

Læs mere om botilbud og visitation 

Førtidspension og kontanthjælp

Den unge kan få førtidspension, hvis han eller hun ikke kan forsørge sig selv på grund af en varigt nedsat arbejdsevne. Hvis den unge ikke har en plan i form af for eksempel et arbejde eller pension ved det 18. år og har en formue på under 10.000 kr., kan den unge søge om kontanthjælp, indtil han eller hun har et alternativt forsørgelsesgrundlag.

Det er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som tager stilling til ansøgninger om forsørgelse og beskæftigelse. Jobcenter København - Center for Arbejdsfastholdelse,  træffer afgørelse om bevilling af støtte i ordinært job og fleksjob. Jobcenter København og Borgercenter Handicap samarbejder om førtidspensionssager.

Kontanthjælp og revalidering søger I også gennem Jobcenter København. Vær opmærksom på, at den unge skal være meldt som jobsøgende hos Jobcenter København for at få udbetalt kontanthjælp. 

Hjælpemidler og boligændringer

Når den unge fylder 18 år, er det ikke længere forældrene, der skal ansøge om nye hjælpemidler og boligændringer, med mindre forældrene er værge for den unge.

Det er nu den unge selv, eller den unges værge, der skal søge. I kan få rådgivning og vejledning fra jeres sagsbehandler eller i Borgercenter Handicap. 

Læs om hjælpemidler på kk.dk

Handicapbil

Hvis den unge har en handicapbil, der er mindre end 6 år gammel, vil I blive kontaktet af en rådgiver fra Modtagelsen, før den unge fylder 18 år. Når den unge er myndig, skal der nemlig udfærdiges et tillæg til gældsbrevet på bilen, hvor den unge vedkender sig den resterende gæld. I vil endvidere blive rådgivet om den unges muligheder i forbindelse med handicapbilen. Er der fx behov for fortsat værgemål? Såfremt den unge er - eller skal i gang med - en erhvervsrettet uddannelse, er der endvidere mulighed for at søge afdragsfrihed.

Der er også mulighed for, at den unge kan søge støtte til kørekort. 

Læs mere om handicapbil på kk.dk

Hjælp til uforudsete udgifter

Hvis den unge har udgifter til medicin, sygebehandling, tandbehandling eller andre nødvendige uforudsete udgifter, er det muligt at søge om økonomisk støtte, hvis den unge ikke selv er i stand til at betale for udgiften. Fælles for denne type støtte er, at du søger tilskud til en enkelt udgift, én gang.

Læs mere om hjælp til enkeltydelser på kk.dk