Vinklen

Vinklen er en samlebetegnelse for seks botilbud i København. Alle henvender sig primært til borgere med en nedsat kognitiv funktionsevne, og/eller udviklingsforstyrrelse.

Beboerne på Vinklen har alle brug for støtte og træning i forhold til sociale og dagligdags færdigheder (ADL-funktioner). Vi arbejder for at styrke den enkeltes evner og ressourcer, så den enkelte borger kan klare flest muligt situationer selvstændigt. Vi bruger forskellige teknologiske løsninger til at understøtte beboernes selvhjulpenhed og selvstændighed.

Indflytning på Vinklen

Vi vægter samarbejde med pårørende højt. Derfor har vi:

  • Altid et for-besøg og en rundvisning
  • Altid samtale om det fremtidige samarbejde med beboeren, forældre/pårørende og medarbejdere
  • Efter tre måneder holder vi et opfølgende møde, hvis det er relevant

Pårørende er velkomne til at deltage i samtalerne, hvis det er aftalt med beboeren på forhånd.  

Støtte til social forståelse

Beboerne på Vinklen har ofte behov for støtte til at udvikle social forståelse og sociale kompetencer. Det gør vi gennem af samtaler, guidning, konflikthåndtering og ved at skabe rum til livsudfoldelse. Bl.a. gennem sociale aktiviteter og arrangementer, hvor beboerne har mulighed for at øve og udvikle sociale kompetencer og relationer.

Vi støtter beboerne i forhold til kæreste- og venskabsrelationer, identitetsudvikling og deltagelse i fritidsaktiviteter.

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse hos beboerne er et højt prioriteret område, som vi arbejder målrettet med. Fx i relation til udarbejdelse af pædagogiske planer og målsætninger.

Vi har også hus- og beboermøder, hvor beboerne lærer om medindflydelse, selvbestemmelsesret og demokrati.

Alle beboere får tilbudt støtte til at deltage ved folketings-, kommunal- og regionsvalg, samt støtte til at kunne melde sig til forskellige aktiviteter og arrangementer, der understøtter den enkeltes udvikling af selv- og medbestemmelse. Eksempelvis debatarrangementer, foredrag og kurser som afholdes hos relevante interesseorganisationer eller i kommunalt regi. 

Pædagogik 

I vores pædagogiske arbejde har vi fokus på at:

  • Tilpasse aktiviteter og forventninger til den enkelte og de netværk, vedkommende er en del af.
  • Skabe struktur, der giver forudsigelighed og tryghed i hverdagen hos beboerne.
  • Fokusere på selvbestemmelse og inddragelse.
  • Fokusere på individet og fællesskabet så beboerne har mulighed for at bruge hinandens kompetencer og ressourcer.

I nogle af tilbuddene er der opsat infoskærme, hvor beboerne kan få overblik over madplaner, vagtplaner, vejrudsigter, billedgalleri, aktiviteter mv. 

Bostøtte

Alle beboere i Vinklen bliver tilbudt bostøtte. Formålet med bostøtte er at give beboerne mulighed for at arbejde med de mål, som er en del af den enkeltes  pædagogiske plan. Det skal både bidrage til, at beboeren kan udvikle sine kompetencer og ruste dem til en mere selvstændig fremtid. Der gives også støtte til at meste konkrete opgaver, der kan være udfordrende for beboeren i dagligdagen. 

Arrangementer, traditioner og ture

Beboerne har mulighed for at deltage i forskellige arrangementer, events og traditioner - og for at være en aktiv del af planlægningen. Der afholdes fx en årlig fælles sommerfest for alle i Vinklen - og på nogle af botilbuddene er der bestemte traditioner omkring søndagsbrunch eller fejring af beboernes fødselsdage.

Beboerne får også tilbudt forskellige ture efter ønske. Det kan fx være at deltage i en musikfestival, biograf- eller teaterture osv. 

Kulturhuset Pulsen

Mange beboerne spiser i caféen i Kulturhuset Pulsen en til to gange om ugen. Medarbejderne følger beboerne derhen, indtil de er blevet trygge ved transporten frem og tilbage. 

Kontakt Vinklen

Susanne Wolfsberg

Bostedsleder

Thomas Laubs Gade 4A, , st 1

2100 København Ø