Vinklen

Vinklen er en samlebetegnelse for fire botilbud på Thomas Laubs Gade, Stubmøllevej, Det Runde Hus og Hans Knudsens Plads. Alle henvender sig primært til borgere med en nedsat kognitiv funktionsevne, og/eller udviklingsforstyrrelse.

Beboerne på Vinklen har alle brug for støtte og træning i forhold til sociale og dagligdags færdigheder (ADL-funktioner). Vi arbejder for at styrke den enkeltes evner og ressourcer, så den enkelte borger kan klare flest muligt situationer selvstændigt. Vi bruger forskellige teknologiske løsninger til at understøtte beboernes selvhjulpenhed og selvstændighed.

Indflytning på Vinklen

Vi vægter samarbejde med pårørende højt. Derfor har vi:

  • Altid forbesøg og rundvisning
  • Altid samtale om det fremtidige samarbejde med beboeren, forældre/pårørende og medarbejdere
  • Efter 3 måneder holder vi et opfølgende møde, hvis det er relevant

Hvis de pårørende deltager i samtalerne sker altid efter aftale med beboeren

Støtte til social forståelse

Beboerne på Vinklen har ofte behov for støtte til at udvikle social forståelse og sociale kompetencer. Det gør vi gennem af samtaler, guidning, konflikthåndtering og ved at skabe rum til livsudfoldelse via sociale aktiviteter og arrangementer. Her vil beboerne have mulighed for at øve samt udvikle sociale kompetencer og relationer.

Vi støtter borgerne i forhold til kæreste- og venskabsrelationer, identitetsudvikling og deltagelse i fritidsaktiviteter.

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse hos borgerne er et vigtigt og højt prioriteret fokusområde, som vi arbejder målrettet med. Fx ift. udarbejdelse af pædagogiske planer og målsætning.

Vi har hus- og beboermøder, hvor beboerne lærer om medindflydelse, selvbestemmelsesret og demokrati.

Alle borgere får tilbudt støtte ift. folketings-, kommunal- og regionsvalg, samt støtte til at kunne melde sig til forskellige aktiviteter og arrangementer, der understøtter borgernes udvikling af selv- og medbestemmelse. Det kunne fx være debatarrangementer, foredrag og kurser afviklet af SUKA, LEV, SOF, BCH og lignende.

Vinklens ydelser til borgerne

I vores pædagogiske arbejde har vi fokus på at:

  • Tilpasse aktiviteter og forventninger til den enkelte og de netværk, vedkommende er en del af.
  • Skabe struktur, der giver borgerne forudsigelighed og tryghed i hverdagen.
  • Fokusere på selvbestemmelse og inddragelse.
  • Fokusere på individet og fællesskabet så borgerne har mulighed for at bruge hinandens kompetencer og ressourcer.

I Thomas Laubs Gade, Stubmøllevej, Det Runde Hus og Hans Knudsens Plads er der en IBGskærm, som støtter borgerne i overblik over madplaner, vagtplaner, vejrudsigter, billedgalleri og aktiviteter.

Bostøtte

Alle borgere i Vinklen bliver tilbudt bostøtte. Formålet med bostøtte er at give borgeren mulighed for at nærme sig eller opnå nogle af de mål, vedkommende har i sin pædagogiske plan. Bostøtten bruges til at udvikle de kompetencer, borgeren besidder og ruste beboeren til en fremtid i en mere selvstændig bolig. Herudover gives støtte til de opgaver borgeren, selvstændig, i dagligdagen kan være udfordret på.

Fællesarrangementer og traditioner

Borgerne på Vinklen Thomas Laubs Gade og Det Runde Hus tilbydes via festudvalget mulighed for at deltage i planlægning og afholdelse af forskellige arrangementer. Fx sommerfesten, hvor alle Vinklens teams inviteres med og deltager aktivt i planlægningen af dagen. Udover det, er det festudvalget på Thomas Laubs Gade, der arrangerer julefrokost, nytårsaften, påskefrokost. På beboermøder i Stubmøllevej og Hans Knudsens Plads planlægger borgerne højtider/fester.

Borgerne tilbydes løbende mulighed for at deltage i fællesarrangementer. Eksempelvis er der i Thomas Laubs Gade brunch hver søndag i fællesrummet på 1. sal. Der fejres fødselsdag for borgerne i de enkelte teams.

På Vinklen følger medarbejderne borgerne til cafeen Pulsen i Larslejsstræde en til to gange om ugen. Når borgerne er blevet trygge ved transporten til/fra Pulsen er det meningen, de selvstændigt kommer frem og tilbage. Dette som led i trafiktræning og sociale kompetencer.

Der bliver tilbudt ture til musikfestivaler udenfor teamene, f.eks. Sjællandsfestival, grøn koncert mm., hvis beboerne ønsker det. Der tages på teaterture/biografture og støttes i bestilling af eksempelvis billetter. Sommerferie tilbydes på flere lokationer afhængigt af, om der for borgerne er økonomisk råderum til dette.

Kontakt Vinklen

Susanne Wolfsberg

Bostedleder

Thomas Laubs Gade 4A, , st 1

2100 København Ø